CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Uslovislovi korišćenja kurseva iAkademije

Home
Uslovislovi korišćenja kurseva iAkademije

Ko ima pravo na usavršavanje na iAkademiji?

Svi! Dostupnost obrazovanja i jednaka mogućnost za sve ljude da šire svoja znanja su osnovna ideja sa kojom je osnovana iAkademija. iAkademija se bori za pravo svih da znaju i za smanjenje bilo kojeg vida diskriminacije u društvu, a posebno u procesu obrazovanja.

U iAkademiji znanje je dostupno svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost.  Ista prava ostvaruju svi učenici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti.  Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti obrazovne programe iAkademije pod jednakim uslovima, ukoliko se pri upisu ustanovi da vladaju znanjem srpskog jezika.

Način participacije u pojedinačnim kursevima iAkademije

Proces obrazovanja se ostvaruje putem online učenja. Svi neophodni materijali za učenje se dostavljaju korisnicima na online platformi za učenje, putem koje se vrši i proces provere znanja i polaganja završnih testova.

Obaveštavanje učenika se može vrši:

• putem mejla

• putem web sajta iAkademije

• putem platforme za učenje

• telefonom

• SMS-om

• poštom.

 Učesnik kurs pohađa prema individualnom tempu, završavajući obaveze i napredujući u procesu učenja prema vlastitim mogućnostima, željama i planovima. Obavezujući su samo datumi početka i završetka kursa u okviru kojih je obavezan da izvrši sve obaveze. Specijalizovani kurs  – profil učenika u onlajn učionici će biti aktivan 7 dana u okviru kojih ima neograničeni broj pristupa lekcijama. Napredni kurs – profil učenika u onlajn učionici će biti aktivan mesec dana u okviru kojih ima neograničeni broj pristupa lekcijama.

Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime kandidata koji je upisao kurs. Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana.

Korisnik obrazovnih kurseva je u obavezi da obavesti iAkademiju o promenami svih ličnih podataka u toku participacije u obrazovnim programima.

Način učenja i provere znanja u toku participacije u obrazovnim kursevima iAkademije

 Korisnik dobija na platformi za učenje lekcije i pomoćni materijal za učenje. Korisniku nisu potrebni nikakvi dodatni materijali kako bi uspešno završio kurs iAkademije, već mu je sav materijal obezbeđen i dostupan na online platformi za učenje.

Materijal za učenje u zavisnosti od kursa obuhvata lekcije, praktične zadatke, testove, zbirku pojmova, preporuke za dalje usavršavanje i druge prateće materijale. Korisnik je u obavezi da pređe sve lekcije. Korisnik koji koriste kurs sa vođenjem ima mogućnost konsultovanja jednom pre izrade svakog praktičnog zadatka sa autorom kursa, e-mejl konsultacije se vrše tako što korisnik šalje sva pitanja u vezi zadatka ili kursa u jednom mejlu autoru kursa, koji  mu u roku od 48 sati prosleđuje odgovor u cilju pomoći u savladavanju gradiva kursa. Korisnik može poslati onoliko mejlova autoru kura koliko praktičnih zadataka obuhvata dati kurs ili koliko kurs ima tema. Autor kursa će sa zadovoljstvom pomoći korisniku da usavrši svoja znanja i uspešno ispuni svoje obaveze.

Da bi korisnik uspešno završio jedan kurs mora položiti završni test i osvojiti minimum 51% poena, kao i uraditi sve praktične zadatke u kursu, tamo gde ima zadataka. Praktičan zadatak se smatra urađenim, ako je prihvaćen od strane autora kursa. Korisnik vrši izradu zadatka prema uputstvima u kursu i šalje ga autoru kursa. Autor kursa je dužan da polazniku nakon što izvrši pregled rada u roku od 5 radnih dana prosledi odgovor da li je zadatak uspešno urađen. Polaznik praktične radove mora poslati minimum 7, odnosno 3 dana pre isteka kursa, kako bi mogao da uspešno izvrši eventualne izmene. Ukoliko zadatak nije uspešno urađen vraća se učeniku na doradu. Zadatak biva prihvaćen tek nakon što su ispunjeni svi uslovi predviđeni zadatkom. Svako kopiranje ili neovlašćeno korišćene informacija je zakonski kažnjivo i povlači disciplinske mere protiv korisnika, koje će biti u takvim situacijama pokrenute protiv korisnika od strane iAkademije.

Završni test u svakom kursu može se raditi tri puta, potrebno je dobro se pripremiti za izradu testa. Sva znanja koja se ispituju u testovima  prethodno su objašnjena u lekcijama kursa.

Nakon isteka datuma predviđenog za praćenje kursa  iAkademije svi materijali i pristup platformi za učenje, kao i obaveze iAkademije prema polazniku prestaju da važe. Ukoliko korisnik ne izvrši sve navedene obaveze u roku redovnog trajanja kursa, može tražiti ponovni pristup kursu od novih 5, odnosno 2 dana kako bi izvršio sve potrebne obaveze i uspešno položio kurs iAkademije. Dodatno produženje programa na zahtev polaznika naplaćuje se 10 evra u dinarskoj protiv vrednosti. Ponovno polaganje pojedinačnog završnog testa ukoliko korisnik nije osvojio 51% poena u predviđenom roku, moguće je na zahtev korisnika i naplaćuje se 5 evra u dinarskoj protiv vrednosti .

Pravo na sticanje sertifikata iAkademije

Svaki polaznik iAkademije može steći potvrdu o odslušanom kursu iAkademije ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, pri tome ne mora položiti završni test i praktične zadatke.

Svaki polaznik iAkademije može steći sertifikat o uspešno završenom kursu iAkademije ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, uspešno  uradio praktične zadatke i  položio završne test za procenu znanja.

Sertifikat i potvrda u elektronskoj su besplatni. Izrada i dostava sertifikata se naplaćuje po ceni od 10 evra u dinarskoj protiv vrednosti.

Pravila ponašanja i komunikacije

 Svi korisnici, kao i zaposleni u iAkademiji dužni su da poštuju osnovna pravila pristojnog ponašanja i poslovne komunikacije. Ljubaznost i saradnja su principi kojima se u komunikaciji vode kako zaposleni u iAkademiji tako i korisnici obrazovnih programa iAkademije. Svako ponašanje koje odstupa od navedenog biće sankcionisano kako kod korisnika, tako i kod zaposlenih. Cilj nam je da stvorimo pozitivnu atmosferu za učenje, zato je negovanje kvalitetne komunikacije neophodno. Korisnik obrazovnih programa iAkademije, može eventualne primedbe proslediti na adresu office@iSerbia.rs. Sve eventualne primedbe biće razmotrene od strane uprave iAkademije, a korisniku će biti odgovoreno u roku od 5 radnih dan.

Tehnička podrška

Svaki polaznik dobiće pisano uputstvo za korišćenje onajne učionice. Za eventualnu pomoć pri korišćenju platforme za učenje korisnik se može obratiti slanjem mejla na adresu office@iSerbia.rs. Korisniku će biti odgovoreno na pitanje u toku 48 sati.

Razvoj karijere i traženje posla

iAkademija neguje osnovnu ideju da je usavršavanje neprekidan proces i pravi put do uspeha, zato će u toku pohađanja svojim korisnicima obrazovnih programa na različite načine putem informisanja, raznih usluga i savetovanja pomagati da napreduju u karijeri ili traženju posla. Uspeh naših korisnika je uspeh iAkademije!

 

 

Copyright © 2012-2014 iAkademija