CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Kategorija

Home
Online mentorstvo
PJR
Upiši odmah kurs!

Pitanja? office@iserbia.rs


Tehnička podrška 24h dnevno!


Kako da napredujem?


Slaćemo vam besplatne savete, konkurse i kurseve i popuste. Prijavite se na našu mejling listu!

Pratite nas:

Drugi o nama:Would you like to improve your knowledge of Serbian in a fun and effective way, in a friendly atmosphere, without pressure and at a time which suits you? Youth organisation iSerbia invites you to participate in the first Serbian Language Exchange Program!


The program links Serbian people born or raised abroad, and foreigners, who wish to improve their Serbian language skills, with young people in Serbia who would like to improve their knowledge of a language other than Serbian.

The participants will have a chance to:

 • practice Serbian with fluent speakers, from the comfort of their home, via email, chat and Skype,
 • improve their communication skills and language proficiency,
 • make new acquaintances and develop friendships.

The call is currently open for Serbian people from the diaspora and foreigners who wish to learn Serbian. 

 

How does the program work?

The prospective Serbian language learners can apply using the online application form, after which they will be inserted into iSerbia’s language exchange database. iSerbia will then pair the learner with a partner whose mother tongue is Serbian, and who wishes to improve his or her knowledge of the language the learner speaks fluently. The participants will receive a 10-week program adapted to their level of knowledge.

The program consists of 10 units:

 • Contact between language partners is maintained at least once every 14 days, for the duration of 1 hour  (30 minutes for 1 language, 30 minutes for the other). The learners are expected to spend at least 60 minutes preparing for each “class”. Therefore, the total time spent learning is 10 x (60 minutes of preparation + 60 minutes of language exchange work).

 

Who is eligible?

In order to be eligible, your knowledge of Serbian needs to be at least at the A2 level (upper beginner level). In order to determine whether it is, please check using the self-evaluation table developed by the Council of Europe here.

IMPORTANT: Please do not overestimate your knowledge and apply if your level of Serbian is less than A2, since the program is not intended for absolute beginners.

 

What are the rules?

 1. Exchange:  You must give knowledge in order to receive it!
 2. Skype:  You must have Skype installed on your computer and be a registered user. If you do not have Skype, you can download it for free here.

 

Results?

The Serbian Language Exchange Program will help you:

 • improve your proficiency of Serbian,
 • develop your verbal skills in Serbian,
 • to learn colloquial, technical and professional terms, as well as slang,
 • lose inhibition to speak and express yourself in Serbian,
 • establish contact with peers and make new friends!

How do I apply?

If you would like to become a Serbian language exchange learner, please:

1. Self-evaluate your knowledge of Serbian here.
2. Fill the short application form (in Serbian – if you speak A2 level, it should not be a problem!). Deadline for applications: October 5th, 2014, 11:59pm CET.

 

Напомена: Конкурс је тренутно отворен само за полазнике који желе да унапреде знање српског језика!

Желите да унапредите знање српског језика на забаван и ефикасан начин, у пријатељској атмосфери, без пресије и у време када вама то одговара? Удружење иСербиа у сарадњи са Клубом привредних новинара Србије вас позива да учествујете у првом Програму језичке размене!


Осим пословних вештина и стручних знања, позанавање страних језика представља карту за успех у свим областима рада. Подстакнути тиме, осмислили смо јединствен „Програм језичке размене“ који превасходно има за циљ да повеже наше људе, рођене или одрасле у дијаспори, и странце, који желе да усаврше знање српског језика, са младим људима из Србије који би волели да унапреде своје знање неког страног језика.

Учесници ће имати прилику да током десетонедељног програма: 

 • језик вежбају са вршњацима који српски језик говоре течно, и то из удобности свог дома, путем мејла, онлајн видео и аудио конференција или чета
 • унапреде своје комуникационе вештине и стручност језика,
 • стекну нова познанства и развијају пријатељства,

PJR Ko moze da se prijavi

Конкурс је тренутно отворен за:

 • Полазнике из дијаспоре који желе да унапреде знање српског језика 
 • Стране државњане који желе да унапреде знање српског језика

EL-Kako-funkcionise ћирилица

Заинтересовани учесници ће се пријавити попуњавањем пријаве, и тиме бити унети у иСербиа базу података. иСербиа ће затим свакoм пријављеном наћи адекватног језичког партнера који српски језик говори течно, а који жели да усавршки језик који је пријављеном матерњи. При избору ће се водити рачуна о нивоу знања, али и годинама старости, где је то могуће. Учесници ће потом добити програм рада, прилагођен знању језика.

Програм поседује 10 јединица:

 • Контакт с језичким партнером се одржава минимум једном у 14 дана у трајању од сат времена (30 минута један језик, 30 минута други језик). Од полазника се очекује да проведу најмање 60 минута припремајући се за “час”. Дакле, укупно време рада је 10 x (60 минута припреме + 60 минута партнерског рада).

Програм можете прилагођавати Вашим потребама и могућностима.

EL-Nivo-jezika ћирилица

Неопходно је да поседујете знање најмање вишег основног нивоа (А2 ниво) српског језика да бисте учествовали.

Да бисте утврдили да ли задовољавате наведени критеријум, молимо да урадите само-евалуцаију свог знања користећи јединствену табелу за само-евалуацију Савета Европе кликом овде (табела за самоевалуацију преведена на све језике Европске уније).

ВАЖНО: Молимо Вас да не прецењујете своје знање и да се не пријављујете за учешће у програму уколико не поседујете А2 ниво знања јер ће то онемогућити замишљено функционисање програма. Језичка размена није намењена онима који не поседују ни основна знања из жељеног језика.

PJR-pravila ћирилица

 1. Размена: Морате пружити знање да бисте га примили! Програмом језичке размене бићете спојени са особом која жели и може да вам помогне да унапредите жељени језик, али која исто тако, од вас жели да црпи знање. Самим тим очекује се да посветите подједнако време учењу оба партнера
 2. Ниво језика: Морате поседовати барем виши основни ниво знања из српског језика, односно, не можете учествовати ако сте апсолутни почетник с обзиром на то да програм служи усавршавању постојећих знања.
 3. Скајп: Неопходно је да имате инсталиран Skype на компјутеру и да сте регистровани корисник истог. За све који скајп немају, могу га бесплатно инсталирати кликом овде.

EL-Rezultati ћирилица

 • Унапређење знања српског језика,
 • стицање слободе говора и изражавања на страном језику,
 • унапређење конверзацијских вештина и упознавање са колоквијалним, техничким и професионалним изразима као и сленгом
 • успостављање контакта и склапање дугорочних пријатељства.

Kako-da-se-prijavim ћирилица

Ако желите да постанете полазник Програма језичке размене, потребно је да:

1. Извршите евалуацију знања путем табеле за само-евалуацију.
2. Попуните пријавни формулар (време попуњавања: 5 минута)*. Рок за пријаву је 5. октобар, 2014. године у 23:59х.

 

Napomena: konkurs je trenutno otvoren samo za one koji žele da unaprede znanje srpskog jezika.

Želite da unapredite znanje srpskog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama to odgovara? Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije vas poziva da učestvujete u prvom Programu jezičke razmene!


Osim poslovnih veština i stručnih znanja, pozanavanje stranih jezika predstavlja kartu za uspeh u svim oblastima rada. Podstaknuti time, osmislili smo jedinstven „Program jezičke razmene“ koji prevashodno ima za cilj da poveže naše ljude, rođene ili odrasle u dijaspori, i strance, koji žele da usavrše znanje srpskog jezika, sa mladim ljudima iz Srbije koji bi voleli da unaprede svoje znanje nekog stranog jezika koji ljudi odrasli u dijaspori ili stranci govore tečno.

Učesnici će imati priliku da tokom desetonedeljnog programa: 

 • jezik vežbaju sa vršnjacima koji strani jezik govore tečno, i to iz udobnosti svog doma, putem mejla, onlajn video i audio konferencija ili četa
 • unaprede svoje komunikacione veštine i stručnost jezika,
 • steknu nova poznanstva i razvijaju prijateljstva,

PJR Ko moze da se prijavi

Konkurs je trenutno otvoren za:

 • Polaznicke iz dijaspore koji žele da unaprede znanje srpskog jezika
 • Strane državljane koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

EL Kako funkcionise

Zainteresovani učesnici će se prijaviti popunjavanjem prijave, i time biti uneti u iSerbia bazu podataka. iSerbia će zatim prijavljenima naći adekvatnog jezičkog partnera koji srpski jezik govori tečno, i koji želi da usavrši jezik koji prijavljeni govori tečno. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja, ali i godinama starosti, gde je to moguće. Učesnici će potom dobiti program rada, prilagođen znanju jezika.

Program poseduje 10 jedinica:

 • Kontakt s jezičkim partnerom se održava minimum jednom u 14 dana u trajanju od sat vremena (30 minuta jedan jezik, 30 minuta drugi jezik). Od polaznika se očekuje da provedu najmanje 60 minuta pripremajući se za “čas”. Dakle, ukupno vreme rada je 10 x (60 minuta pripreme + 60 minuta partnerskog rada).
 • Program možete prilagođavati Vašim potrebama i mogućnostima.

EL Nivo jezika

Neophodno je da posedujete znanje najmanje višeg osnovnog nivoa (A2 nivo) srpskog jezika.

Da biste utvrdili da li zadovoljavate navedeni kriterijum, molimo da uradite samo-evalucaiju svog znanja koristeći jedinstvenu tabelu za samo-evaluaciju Saveta Evrope klikom ovde (tabela za samoevaluaciju prevedena na sve jezike Evropske unije). Jednom kada se prijavite i budete primljeni u program, poslaćemo Vam korisničke podatke za onlajn test kojim će biti precizno utvrđen Vaš nivo znanja.

VAŽNO: Molimo Vas da ne precenjujete svoje znanje i da se ne prijavljujete za učešće u programu ukoliko ne posedujete A2 nivo znanja jer će to onemogućiti zamišljeno funkcionisanje programa. Jezička razmena nije namenjena onima koji ne poseduju ni osnovna znanja iz željenog jezika.

PJR pravila

 1. Razmena: Morate pružiti znanje da biste ga primili! Programom jezičke razmene bićete spojeni sa osobom koja želi i može da vam pomogne da unapredite željeni jezik, ali koja isto tako, od vas želi da crpi znanje. Samim tim očekuje se da posvetite podjednako vreme učenju oba partnera
 2. Nivo jezika: Morate posedovati barem viši osnovni nivo znanja srpskog jezika, odnosno, ne možete učestvovati ako ste apsolutni početnik s obzirom na to da program služi usavršavanju postojećih znanja.
 3. Skajp: Neophodno je da imate instaliran Skype na kompjuteru i da ste registrovani korisnik istog. Za sve koji skajp nemaju, mogu ga besplatno instalirati klikom ovde.

EL Rezultati

 • Unapređenje znanja srpskog jezia,
 • sticanje slobode govora i izražavanja na srpskom jeziku,
 • unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom
 • uspostavljanje kontakta i sklapanje dugoročnih prijateljstva.

Ako želite da postanete polaznik Programa jezičke razmene, potrebno je da:

1. Izvršite evaluaciju znanja putem tabele za samo-evaluaciju.
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 5 minuta)*. Rok za prijavu je 5. oktobar, 2014. godine u 23:59h CET.

04 01 2013

Kako se prijaviti – PJR

There are no tags

Želite da unapredite znanje nekog stranog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama odgovara?

Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i Udruženjem za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford vas poziva na učešće u prvom Programu jezičke razmene na relaciji Srbija-Dijaspora.

onlajn_kursevi

Posveceni smo podizanju profesionalnog kapaciteta naših korisnika, bez obzira u kojoj sferi rada razvijaju karijeru – naše kurseve do sada su prošli ljudi svih profila, od inžinjera, umetnika, menadžera do novinara i mnogih drugih!

Naši kursevi uvecavaju vaš poslovni IQ i predstavljaju važan korak ka uspehu!

Svi kursevi se pohadaju onlajn, tj, putem interneta na iAkademija platformi za ucenje. Svaki polaznik dobice korisnicko ime i šifru putem koje ce moci da prati kurseve iz udobnosti svoje fotelje i u vreme kada mu to najviše odgovara.

iAkademija okuplja strucnjake sa izuzetnih obrazovnih institucija i dugogodišnjom profesionalnom karijerom. Naši kursevi su zato spoj teorijskih i prakticnih znanja i iskustva vrhunskih strucnjaka, i prilagodeni su potrebama korisnika u Srbiji i socioekonomskom okruženju u kojem ce raditi i stvarati.

Biografije autora pogledajte ovde.

iAkademija nudi spektar programa koji pomažu korisnicima da na kompletan nacin rade na svom licnom i profesionalnom razvoju – od programa onlajn mentorstva i razmene znanja Srbija na vezi, programa jezicke razmene i karijernog savetovanja, tu smo da odgovorimo na sve zahteve koje tržište rada stavi pred vas!

Za ostale servise iAkademije, konsultujte meni na vrhu strane.

PJR Ko moze da se prijavi

–       Mladi iz Srbije starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje nekog stranog jezika (u razvojnoj fazi projekta PJR će moći da koriste samo korisnici nekog Programa ili Kursa iAkademije).

–       Mladi iz dijaspore starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

–       Stranci starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

EL Kako funkcionise

PJR je veoma opušten način da se razviju različite veštine i ne zahteva nikakvo iskustvo !

Proces prijave je krajnje jednostavan :

1. Popunite i pošaljete formular za registraciju ispod, kako bismo vas uneli u našu bazu podataka

2. iAkademija će vam zatim naći jezičkog partnera iz dijaspore koji govori jezik koji vi želite usavršiti. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja i drugim interesovanjima, gde je to moguće.

EL Ucestalost

Sastanci/Kontakt se održavaju minimum jednom nedeljno u trajanju od sat vremena (30minuta jedan jezik, 30minuta drugi jezik) u periodu od 3 meseca

PJR pravila

1. MORATE PRUŽITI ZNANJE DA BISTE GA PRIMILI!

Programom jezičke razmene bićete spojeni sa osobom koja želi i može da vam pomogne da unapredite željeni jezik, ali koja isto tako, od vas želi da crpi znanje vašeg maternjeg jezika. Samim tim očekuje se da posvetite podjednako vreme učenju oba partnera

2. Nivo jezika: Morate imati barem osnovna znanja iz željenog jezika, odnosno, ne možete učestvovati ako ste apsolutni početnik obzirom da program služi usavršavanju postojećih znanja.

3. Skype: Neophodno je da imate instaliran Skype na kompjuteru i da ste registrovani korisnik istog. Za sve koji skajp nemaju, mogu ga besplatno instalirati klikom ovde.

PJR prednosti

–       Unapređenje znanja jednog ili više jezika

–       Sticanje slobode govora i izražavanja na stranom jeziku

–       Unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom

–       Uspostavljanje kontakta i sklpanje dugoročnih prijateljstva sa mladima širom sveta

PRIJAVI SE!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Konkurs je trenutno zatvoren! 


Želite da unapredite znanje nekog stranog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama to odgovara? 

Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda vas poziva da učestvujete u prvom Programu jezičke razmene!


Osim poslovnih veština i stručnih znanja, pozanavanje stranih jezika predstavlja kartu za uspeh u svim oblastima rada. Podstaknuti time, osmislili smo jedinstven „Program jezičke razmene“ koji prevashodno ima za cilj da poveže naše ljude, rođene ili odrasle u dijaspori, i strance, koji žele da usavrše znanje srpskog jezika, sa mladim ljudima iz Srbije koji bi voleli da unaprede svoje znanje nekog stranog jezika. Jezička razmena takođe povezuje i sve one u Srbiji koji mogu da “ponude” svoje znanje nekog stranog jezika, a za uzvrat žele da usavrše drugi strani jezik uz pomoć partnera koji dati jezik govori tečno.

Učesnici će imati priliku da tokom desetonedeljnog programa: 

 • jezik vežbaju sa vršnjacima koji strani jezik govore tečno, i to iz udobnosti svog doma, putem mejla, onlajn video i audio konferencija ili četa
 • unaprede svoje komunikacione veštine i stručnost jezika,
 • steknu nova poznanstva i razvijaju prijateljstva,
 • BONUS: svi učesnici dobijaju besplatan kurs iz pravopisa srpskog jezika.

PJR Ko moze da se prijavi

 • Polaznici iz Srbije, polaznici iz dijaspore i stranci koji žele da unaprede znanje srpskog ili nekog stranog jezika.
 • Polaznici iz dijaspore koji žele da unaprede znanje srpskog jezika ili nekog od gorenavedenih stranih jezika.
 • Stranci koji žele da unaprede znanje srpskog jezika ili nekog od gorenavedenih stranih jezika.

EL Kako funkcionise

Zainteresovani učesnici će se prijaviti popunjavanjem prijave ispod, i time biti uneti u iSerbia bazu podataka. iSerbia će zatim prijavljenima naći adekvatnog jezičkog partnera koji govori jezik koji prijavljeni želi usavršiti. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja, ali i godinama starosti, gde je to moguće. Učesnici će potom dobiti program rada, prilagođen znanju jezika.

Program poseduje 10 jedinica:

 • Kontakt s jezičkim partnerom se održava minimum jednom u 14 dana u trajanju od sat vremena (30 minuta jedan jezik, 30 minuta drugi jezik). Od polaznika se očekuje da provedu najmanje 60 minuta pripremajući se za “čas”. Dakle, ukupno vreme rada je 10 x (60 minuta pripreme + 60 minuta partnerskog rada).
 • Program možete prilagođavati Vašim potrebama i mogućnostima.

PJR prednosti

 • Obezbeđenog partnera za jezičku razmenu koji jezik koji Vi želite da naučite govori tečno.
 • Desetonedeljni silabus sa predlogom programa rada (prilagođen Vašem nivou znanja), koji preporučujemo da sledite.
 • Kurs iz pravopisa srpskog jezika kako biste izbegli najčešće greške.

EL Nivo jezika

Neophodno je da posedujete znanje najmanje višeg osnovnog nivoa (A2 nivo) jezika koji želite da usavršite.

Da biste utvrdili da li zadovoljavate navedeni kriterijum, molimo da uradite samo-evalucaiju svog znanja koristeći jedinstvenu tabelu za samo-evaluaciju Saveta Evrope klikom ovde (tabela za samoevaluaciju prevedena na sve jezike Evropske unije).

VAŽNO: Molimo Vas da ne precenjujete svoje znanje i da se ne prijavljujete za učešće u programu ukoliko ne posedujete A2 nivo znanja jer će to onemogućiti zamišljeno funkcionisanje programa. Jezička razmena nije namenjena onima koji ne poseduju ni osnovna znanja iz željenog jezika.

EL Rezultati

 • Unapređenje znanja jednog ili više jezika,
 • sticanje slobode govora i izražavanja na stranom jeziku,
 • unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom
 • uspostavljanje kontakta i sklapanje dugoročnih prijateljstva.

Kako da se prijavim

Ako želite da postanete polaznik Programa jezičke razmene, potrebno je da:

1. Izvršite evaluaciju znanja putem tabele za samo-evaluaciju.
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 5 minuta)*. Rok za prijavu je 22. jun, 2015. godine u 23:59h.

Učešće u programu je besplatno.

Pokrovitelji programa

 


Copyright © 2012-2014 iAkademija