CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Kategorija

Home
Online mentorstvo
Upiši odmah kurs!

Pitanja? office@iserbia.rs


Tehnička podrška 24h dnevno!


Kako da napredujem?


Slaćemo vam besplatne savete, konkurse i kurseve i popuste. Prijavite se na našu mejling listu!

Pratite nas:

Drugi o nama:Povratak na stranicu: SVI KURSEVI

box PROFS vel

Zašto biste koristili bezvezne fotografije za svoju profil ili PR sliku kad možete sami da napravite fotku koja izgleda kao da ju je radio profesionalac? Ovaj kurs će Vam pokazati savete i trikove kako da napravite odličnu sliku na kojoj se vide Vaša ramena i lice.


Read More

Would you like to improve your knowledge of Serbian in a fun and effective way, in a friendly atmosphere, without pressure and at a time which suits you? Youth organisation iSerbia invites you to participate in the first Serbian Language Exchange Program!


The program links Serbian people born or raised abroad, and foreigners, who wish to improve their Serbian language skills, with young people in Serbia who would like to improve their knowledge of a language other than Serbian.

The participants will have a chance to:

 • practice Serbian with fluent speakers, from the comfort of their home, via email, chat and Skype,
 • improve their communication skills and language proficiency,
 • make new acquaintances and develop friendships.

The call is currently open for Serbian people from the diaspora and foreigners who wish to learn Serbian. 

 

How does the program work?

The prospective Serbian language learners can apply using the online application form, after which they will be inserted into iSerbia’s language exchange database. iSerbia will then pair the learner with a partner whose mother tongue is Serbian, and who wishes to improve his or her knowledge of the language the learner speaks fluently. The participants will receive a 10-week program adapted to their level of knowledge.

The program consists of 10 units:

 • Contact between language partners is maintained at least once every 14 days, for the duration of 1 hour  (30 minutes for 1 language, 30 minutes for the other). The learners are expected to spend at least 60 minutes preparing for each “class”. Therefore, the total time spent learning is 10 x (60 minutes of preparation + 60 minutes of language exchange work).

 

Who is eligible?

In order to be eligible, your knowledge of Serbian needs to be at least at the A2 level (upper beginner level). In order to determine whether it is, please check using the self-evaluation table developed by the Council of Europe here.

IMPORTANT: Please do not overestimate your knowledge and apply if your level of Serbian is less than A2, since the program is not intended for absolute beginners.

 

What are the rules?

 1. Exchange:  You must give knowledge in order to receive it!
 2. Skype:  You must have Skype installed on your computer and be a registered user. If you do not have Skype, you can download it for free here.

 

Results?

The Serbian Language Exchange Program will help you:

 • improve your proficiency of Serbian,
 • develop your verbal skills in Serbian,
 • to learn colloquial, technical and professional terms, as well as slang,
 • lose inhibition to speak and express yourself in Serbian,
 • establish contact with peers and make new friends!

How do I apply?

If you would like to become a Serbian language exchange learner, please:

1. Self-evaluate your knowledge of Serbian here.
2. Fill the short application form (in Serbian – if you speak A2 level, it should not be a problem!). Deadline for applications: October 5th, 2014, 11:59pm CET.

 

Напомена: Конкурс је тренутно отворен само за полазнике који желе да унапреде знање српског језика!

Желите да унапредите знање српског језика на забаван и ефикасан начин, у пријатељској атмосфери, без пресије и у време када вама то одговара? Удружење иСербиа у сарадњи са Клубом привредних новинара Србије вас позива да учествујете у првом Програму језичке размене!


Осим пословних вештина и стручних знања, позанавање страних језика представља карту за успех у свим областима рада. Подстакнути тиме, осмислили смо јединствен „Програм језичке размене“ који превасходно има за циљ да повеже наше људе, рођене или одрасле у дијаспори, и странце, који желе да усаврше знање српског језика, са младим људима из Србије који би волели да унапреде своје знање неког страног језика.

Учесници ће имати прилику да током десетонедељног програма: 

 • језик вежбају са вршњацима који српски језик говоре течно, и то из удобности свог дома, путем мејла, онлајн видео и аудио конференција или чета
 • унапреде своје комуникационе вештине и стручност језика,
 • стекну нова познанства и развијају пријатељства,

PJR Ko moze da se prijavi

Конкурс је тренутно отворен за:

 • Полазнике из дијаспоре који желе да унапреде знање српског језика 
 • Стране државњане који желе да унапреде знање српског језика

EL-Kako-funkcionise ћирилица

Заинтересовани учесници ће се пријавити попуњавањем пријаве, и тиме бити унети у иСербиа базу података. иСербиа ће затим свакoм пријављеном наћи адекватног језичког партнера који српски језик говори течно, а који жели да усавршки језик који је пријављеном матерњи. При избору ће се водити рачуна о нивоу знања, али и годинама старости, где је то могуће. Учесници ће потом добити програм рада, прилагођен знању језика.

Програм поседује 10 јединица:

 • Контакт с језичким партнером се одржава минимум једном у 14 дана у трајању од сат времена (30 минута један језик, 30 минута други језик). Од полазника се очекује да проведу најмање 60 минута припремајући се за “час”. Дакле, укупно време рада је 10 x (60 минута припреме + 60 минута партнерског рада).

Програм можете прилагођавати Вашим потребама и могућностима.

EL-Nivo-jezika ћирилица

Неопходно је да поседујете знање најмање вишег основног нивоа (А2 ниво) српског језика да бисте учествовали.

Да бисте утврдили да ли задовољавате наведени критеријум, молимо да урадите само-евалуцаију свог знања користећи јединствену табелу за само-евалуацију Савета Европе кликом овде (табела за самоевалуацију преведена на све језике Европске уније).

ВАЖНО: Молимо Вас да не прецењујете своје знање и да се не пријављујете за учешће у програму уколико не поседујете А2 ниво знања јер ће то онемогућити замишљено функционисање програма. Језичка размена није намењена онима који не поседују ни основна знања из жељеног језика.

PJR-pravila ћирилица

 1. Размена: Морате пружити знање да бисте га примили! Програмом језичке размене бићете спојени са особом која жели и може да вам помогне да унапредите жељени језик, али која исто тако, од вас жели да црпи знање. Самим тим очекује се да посветите подједнако време учењу оба партнера
 2. Ниво језика: Морате поседовати барем виши основни ниво знања из српског језика, односно, не можете учествовати ако сте апсолутни почетник с обзиром на то да програм служи усавршавању постојећих знања.
 3. Скајп: Неопходно је да имате инсталиран Skype на компјутеру и да сте регистровани корисник истог. За све који скајп немају, могу га бесплатно инсталирати кликом овде.

EL-Rezultati ћирилица

 • Унапређење знања српског језика,
 • стицање слободе говора и изражавања на страном језику,
 • унапређење конверзацијских вештина и упознавање са колоквијалним, техничким и професионалним изразима као и сленгом
 • успостављање контакта и склапање дугорочних пријатељства.

Kako-da-se-prijavim ћирилица

Ако желите да постанете полазник Програма језичке размене, потребно је да:

1. Извршите евалуацију знања путем табеле за само-евалуацију.
2. Попуните пријавни формулар (време попуњавања: 5 минута)*. Рок за пријаву је 5. октобар, 2014. године у 23:59х.

 

Napomena: konkurs je trenutno otvoren samo za one koji žele da unaprede znanje srpskog jezika.

Želite da unapredite znanje srpskog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama to odgovara? Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije vas poziva da učestvujete u prvom Programu jezičke razmene!


Osim poslovnih veština i stručnih znanja, pozanavanje stranih jezika predstavlja kartu za uspeh u svim oblastima rada. Podstaknuti time, osmislili smo jedinstven „Program jezičke razmene“ koji prevashodno ima za cilj da poveže naše ljude, rođene ili odrasle u dijaspori, i strance, koji žele da usavrše znanje srpskog jezika, sa mladim ljudima iz Srbije koji bi voleli da unaprede svoje znanje nekog stranog jezika koji ljudi odrasli u dijaspori ili stranci govore tečno.

Učesnici će imati priliku da tokom desetonedeljnog programa: 

 • jezik vežbaju sa vršnjacima koji strani jezik govore tečno, i to iz udobnosti svog doma, putem mejla, onlajn video i audio konferencija ili četa
 • unaprede svoje komunikacione veštine i stručnost jezika,
 • steknu nova poznanstva i razvijaju prijateljstva,

PJR Ko moze da se prijavi

Konkurs je trenutno otvoren za:

 • Polaznicke iz dijaspore koji žele da unaprede znanje srpskog jezika
 • Strane državljane koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

EL Kako funkcionise

Zainteresovani učesnici će se prijaviti popunjavanjem prijave, i time biti uneti u iSerbia bazu podataka. iSerbia će zatim prijavljenima naći adekvatnog jezičkog partnera koji srpski jezik govori tečno, i koji želi da usavrši jezik koji prijavljeni govori tečno. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja, ali i godinama starosti, gde je to moguće. Učesnici će potom dobiti program rada, prilagođen znanju jezika.

Program poseduje 10 jedinica:

 • Kontakt s jezičkim partnerom se održava minimum jednom u 14 dana u trajanju od sat vremena (30 minuta jedan jezik, 30 minuta drugi jezik). Od polaznika se očekuje da provedu najmanje 60 minuta pripremajući se za “čas”. Dakle, ukupno vreme rada je 10 x (60 minuta pripreme + 60 minuta partnerskog rada).
 • Program možete prilagođavati Vašim potrebama i mogućnostima.

EL Nivo jezika

Neophodno je da posedujete znanje najmanje višeg osnovnog nivoa (A2 nivo) srpskog jezika.

Da biste utvrdili da li zadovoljavate navedeni kriterijum, molimo da uradite samo-evalucaiju svog znanja koristeći jedinstvenu tabelu za samo-evaluaciju Saveta Evrope klikom ovde (tabela za samoevaluaciju prevedena na sve jezike Evropske unije). Jednom kada se prijavite i budete primljeni u program, poslaćemo Vam korisničke podatke za onlajn test kojim će biti precizno utvrđen Vaš nivo znanja.

VAŽNO: Molimo Vas da ne precenjujete svoje znanje i da se ne prijavljujete za učešće u programu ukoliko ne posedujete A2 nivo znanja jer će to onemogućiti zamišljeno funkcionisanje programa. Jezička razmena nije namenjena onima koji ne poseduju ni osnovna znanja iz željenog jezika.

PJR pravila

 1. Razmena: Morate pružiti znanje da biste ga primili! Programom jezičke razmene bićete spojeni sa osobom koja želi i može da vam pomogne da unapredite željeni jezik, ali koja isto tako, od vas želi da crpi znanje. Samim tim očekuje se da posvetite podjednako vreme učenju oba partnera
 2. Nivo jezika: Morate posedovati barem viši osnovni nivo znanja srpskog jezika, odnosno, ne možete učestvovati ako ste apsolutni početnik s obzirom na to da program služi usavršavanju postojećih znanja.
 3. Skajp: Neophodno je da imate instaliran Skype na kompjuteru i da ste registrovani korisnik istog. Za sve koji skajp nemaju, mogu ga besplatno instalirati klikom ovde.

EL Rezultati

 • Unapređenje znanja srpskog jezia,
 • sticanje slobode govora i izražavanja na srpskom jeziku,
 • unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom
 • uspostavljanje kontakta i sklapanje dugoročnih prijateljstva.

Ako želite da postanete polaznik Programa jezičke razmene, potrebno je da:

1. Izvršite evaluaciju znanja putem tabele za samo-evaluaciju.
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 5 minuta)*. Rok za prijavu je 5. oktobar, 2014. godine u 23:59h CET.

04 01 2013

Kako se prijaviti – PJR

There are no tags

Želite da unapredite znanje nekog stranog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama odgovara?

Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i Udruženjem za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford vas poziva na učešće u prvom Programu jezičke razmene na relaciji Srbija-Dijaspora.

onlajn_kursevi

Posveceni smo podizanju profesionalnog kapaciteta naših korisnika, bez obzira u kojoj sferi rada razvijaju karijeru – naše kurseve do sada su prošli ljudi svih profila, od inžinjera, umetnika, menadžera do novinara i mnogih drugih!

Naši kursevi uvecavaju vaš poslovni IQ i predstavljaju važan korak ka uspehu!

Svi kursevi se pohadaju onlajn, tj, putem interneta na iAkademija platformi za ucenje. Svaki polaznik dobice korisnicko ime i šifru putem koje ce moci da prati kurseve iz udobnosti svoje fotelje i u vreme kada mu to najviše odgovara.

iAkademija okuplja strucnjake sa izuzetnih obrazovnih institucija i dugogodišnjom profesionalnom karijerom. Naši kursevi su zato spoj teorijskih i prakticnih znanja i iskustva vrhunskih strucnjaka, i prilagodeni su potrebama korisnika u Srbiji i socioekonomskom okruženju u kojem ce raditi i stvarati.

Biografije autora pogledajte ovde.

iAkademija nudi spektar programa koji pomažu korisnicima da na kompletan nacin rade na svom licnom i profesionalnom razvoju – od programa onlajn mentorstva i razmene znanja Srbija na vezi, programa jezicke razmene i karijernog savetovanja, tu smo da odgovorimo na sve zahteve koje tržište rada stavi pred vas!

Za ostale servise iAkademije, konsultujte meni na vrhu strane.

PJR Ko moze da se prijavi

–       Mladi iz Srbije starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje nekog stranog jezika (u razvojnoj fazi projekta PJR će moći da koriste samo korisnici nekog Programa ili Kursa iAkademije).

–       Mladi iz dijaspore starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

–       Stranci starosti do 35 godina koji žele da unaprede znanje srpskog jezika

EL Kako funkcionise

PJR je veoma opušten način da se razviju različite veštine i ne zahteva nikakvo iskustvo !

Proces prijave je krajnje jednostavan :

1. Popunite i pošaljete formular za registraciju ispod, kako bismo vas uneli u našu bazu podataka

2. iAkademija će vam zatim naći jezičkog partnera iz dijaspore koji govori jezik koji vi želite usavršiti. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja i drugim interesovanjima, gde je to moguće.

EL Ucestalost

Sastanci/Kontakt se održavaju minimum jednom nedeljno u trajanju od sat vremena (30minuta jedan jezik, 30minuta drugi jezik) u periodu od 3 meseca

PJR pravila

1. MORATE PRUŽITI ZNANJE DA BISTE GA PRIMILI!

Programom jezičke razmene bićete spojeni sa osobom koja želi i može da vam pomogne da unapredite željeni jezik, ali koja isto tako, od vas želi da crpi znanje vašeg maternjeg jezika. Samim tim očekuje se da posvetite podjednako vreme učenju oba partnera

2. Nivo jezika: Morate imati barem osnovna znanja iz željenog jezika, odnosno, ne možete učestvovati ako ste apsolutni početnik obzirom da program služi usavršavanju postojećih znanja.

3. Skype: Neophodno je da imate instaliran Skype na kompjuteru i da ste registrovani korisnik istog. Za sve koji skajp nemaju, mogu ga besplatno instalirati klikom ovde.

PJR prednosti

–       Unapređenje znanja jednog ili više jezika

–       Sticanje slobode govora i izražavanja na stranom jeziku

–       Unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom

–       Uspostavljanje kontakta i sklpanje dugoročnih prijateljstva sa mladima širom sveta

PRIJAVI SE!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Konkurs je trenutno zatvoren! 


Želite da unapredite znanje nekog stranog jezika na zabavan i efikasan način, u prijateljskoj atmosferi, bez presije i u vreme kada vama to odgovara? 

Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda vas poziva da učestvujete u prvom Programu jezičke razmene!


Osim poslovnih veština i stručnih znanja, pozanavanje stranih jezika predstavlja kartu za uspeh u svim oblastima rada. Podstaknuti time, osmislili smo jedinstven „Program jezičke razmene“ koji prevashodno ima za cilj da poveže naše ljude, rođene ili odrasle u dijaspori, i strance, koji žele da usavrše znanje srpskog jezika, sa mladim ljudima iz Srbije koji bi voleli da unaprede svoje znanje nekog stranog jezika. Jezička razmena takođe povezuje i sve one u Srbiji koji mogu da “ponude” svoje znanje nekog stranog jezika, a za uzvrat žele da usavrše drugi strani jezik uz pomoć partnera koji dati jezik govori tečno.

Učesnici će imati priliku da tokom desetonedeljnog programa: 

 • jezik vežbaju sa vršnjacima koji strani jezik govore tečno, i to iz udobnosti svog doma, putem mejla, onlajn video i audio konferencija ili četa
 • unaprede svoje komunikacione veštine i stručnost jezika,
 • steknu nova poznanstva i razvijaju prijateljstva,
 • BONUS: svi učesnici dobijaju besplatan kurs iz pravopisa srpskog jezika.

PJR Ko moze da se prijavi

 • Polaznici iz Srbije, polaznici iz dijaspore i stranci koji žele da unaprede znanje srpskog ili nekog stranog jezika.
 • Polaznici iz dijaspore koji žele da unaprede znanje srpskog jezika ili nekog od gorenavedenih stranih jezika.
 • Stranci koji žele da unaprede znanje srpskog jezika ili nekog od gorenavedenih stranih jezika.

EL Kako funkcionise

Zainteresovani učesnici će se prijaviti popunjavanjem prijave ispod, i time biti uneti u iSerbia bazu podataka. iSerbia će zatim prijavljenima naći adekvatnog jezičkog partnera koji govori jezik koji prijavljeni želi usavršiti. Pri izboru će se voditi računa o nivou znanja, ali i godinama starosti, gde je to moguće. Učesnici će potom dobiti program rada, prilagođen znanju jezika.

Program poseduje 10 jedinica:

 • Kontakt s jezičkim partnerom se održava minimum jednom u 14 dana u trajanju od sat vremena (30 minuta jedan jezik, 30 minuta drugi jezik). Od polaznika se očekuje da provedu najmanje 60 minuta pripremajući se za “čas”. Dakle, ukupno vreme rada je 10 x (60 minuta pripreme + 60 minuta partnerskog rada).
 • Program možete prilagođavati Vašim potrebama i mogućnostima.

PJR prednosti

 • Obezbeđenog partnera za jezičku razmenu koji jezik koji Vi želite da naučite govori tečno.
 • Desetonedeljni silabus sa predlogom programa rada (prilagođen Vašem nivou znanja), koji preporučujemo da sledite.
 • Kurs iz pravopisa srpskog jezika kako biste izbegli najčešće greške.

EL Nivo jezika

Neophodno je da posedujete znanje najmanje višeg osnovnog nivoa (A2 nivo) jezika koji želite da usavršite.

Da biste utvrdili da li zadovoljavate navedeni kriterijum, molimo da uradite samo-evalucaiju svog znanja koristeći jedinstvenu tabelu za samo-evaluaciju Saveta Evrope klikom ovde (tabela za samoevaluaciju prevedena na sve jezike Evropske unije).

VAŽNO: Molimo Vas da ne precenjujete svoje znanje i da se ne prijavljujete za učešće u programu ukoliko ne posedujete A2 nivo znanja jer će to onemogućiti zamišljeno funkcionisanje programa. Jezička razmena nije namenjena onima koji ne poseduju ni osnovna znanja iz željenog jezika.

EL Rezultati

 • Unapređenje znanja jednog ili više jezika,
 • sticanje slobode govora i izražavanja na stranom jeziku,
 • unapređenje konverzacijskih veština i upoznavanje sa kolokvijalnim, tehničkim i profesionalnim izrazima kao i slengom
 • uspostavljanje kontakta i sklapanje dugoročnih prijateljstva.

Kako da se prijavim

Ako želite da postanete polaznik Programa jezičke razmene, potrebno je da:

1. Izvršite evaluaciju znanja putem tabele za samo-evaluaciju.
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 5 minuta)*. Rok za prijavu je 22. jun, 2015. godine u 23:59h.

Učešće u programu je besplatno.

Pokrovitelji programa

 

31 12 2012

Najčešća pitanja

There are no tags

 Šta je on-line mentorstvo?

U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi, NVO iSerbia uz podršku Kluba privrednih novinara  i Udruženja za jugoistčnu Evropu Univerziteta Oksford pokrenula je program  «Srbija na vezi» – kao prvi projekat on-line mentorstva i razmene znanja na realaciji Srbija – Dijaspora. Istaknuti stručnjaci iz privrede, nauke, kulture i umetnosti sa svih strana sveta biće mentori polaznicima iz Srbije. Mentorstva  se odvijaju u najrazličitijim privrednim, naučnim i kulturno-umetničkim  oblastima, zavisno od ekspertize prijavljenih mentora i interesa kandidata. Svaki mentor će ima od jednog do dva  polaznika – kandidata starosti do 30 godina koji su se znanjem, zalaganjem i inovativnošću istakli kao lideri u svojim oblastima.

 Na koji način mogu da se prijavim za željenog mentora?

Odaberi mentora, postani polaznik !

Konkurs je otvoren za  studente završnih godina fakulteta, apsolvente, postdiplomce, istraživače i svršene diplomce koji su na početku karijere (sa manje od 5 godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti), starosti do 35 godina za naučna mentorstva, i 30 godina za mentorstva koja nisu iz oblasti nauke.

CV i motivaciono pismo  ”Želim postati polaznik on-line mentorstva 2013 jer…” šaljite na office@iserbia.rs sa naznakom ON-LINE MENTORSTVO.

 Na koji način funkcioniše rad sa mentorom?

Mentori  polaznicima prenose najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljaju im problemske zadatke, savetuju ih po pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te vode kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju. Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko. Mladi naučnici dobijaju priliku da ostvare kontakt i saradnju sa istaknutim kolegama iz dijaspore i sa njima se konsultuju u vezi svojih ideja, projekata i istraživačkog rada. Samim projektom «Srbija na vezi»  postavlja se čvrsta osnova za dalji razvoj kanala trajne razmene i konstruktivne saradnje između Srbije i dijaspore. Mentorski rad se odvija 1-na-1 tokom perioda od 6 meseci, putem interneta (e-mail, audio ili video konferencije, zavisno od izbora učesnika).

Cilj projekta “Srbija na vezi” je uspostava trajnog kanala razmene znanja i saradnje između srpskih naučnika i eksperata iz dijaspore i njihovih mlađih kolega u Srbiji, a sve s ciljem ubrzanja ekonomskog i naučnog razvoja i zaustavljanja daljeg „odliva mozgova“.

Neka od iskustva polaznika možete pogledati na sledećim linkovima, kao i u nastavku ove stranice:

Pilot projekat je sproveden u toku 2012-2013. godine. Petnaestoro mentora i tridesetoro polaznika bilo je  uključeno, s izuzetnim rezultatima – ne samo što je mladim stručnjacima bilo korisno i što su zahvalni na prilici da direktno komuniciraju i sarađuju sa svojim iskusnijim kolegama, već su ostvareni i neki rezultati šireg uticaja. Rezultat na koji smo posebno ponosni je ishod mentorstva prof. dr Draška Vidovića s Tehnološkog univerziteta Nanjang i Bojana Gligorijevića s Instituta „Goša“. Oni su koautori finansiranog projekta koji uključuje Departman za matematičke i fizičke nauke (Tehnološki univerzitet Nanjang) i Centra za inovacije Tehnološkog fakulteta u Beogradu. Implementacija treba da počne u toku naredne godine.

Ispod možete pročitati pismo Bojana Gligorijevića upućeno našem timu po završetku mentorstva, kao i iskustva nekih od polaznika Srbije na vezi 2012-2014 godine:

Poštovani,

Želeo sam da Vam javim da sam dobio sredstva za realizaciju manjeg projekta u Singapuru kod prof Vidovića i naravno, zahvaljujući prof Vidoviću. Projekat, ukoliko bude uspešan, biće publikovan zajednički, tj. kao zajednički doprinos School for Mathematical and Physical Sciences (Nanyang Technological University), što su koordinate prof dr Draška Vidovića, i Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, što su moje koordinate. Projekat ima potencijal da postane projekat većih razmera, a ja ću se pobrinuti da do toga i dođe.

Ovom prilikom bih najiskrenije želeo da Vam se zahvalim na prilici pruženoj tokom projekta on-lajn mentorstva i pretpostavljam da je ovo bio željeni rezultat Vaših aktivnosti. Ja ću Vam se još javiti kada završim mali projekat u Singapuru i vratim se u Srbiju, a nadam se da ću jednom moći i da Vam se propisano zahvalim.

Nastavite da radite to što radite i samo napred! :)

S poštovanjem,

Bojan Gligorijevic, Dipl.Ing.IWE,
Doctoral Candidate
———————————————————–
Research Assistant at
Innovation Centre
Faculty of Technology and Metallurgy,
University of Belgrade,
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia

 ISKUSTVA POLAZNIKA

Stekla sam praktična znanja o dimenzijama i veličinama u svetu fotonike, koje profesor može da prenese iz prve ruke pošto je u tome već 15 godina, a nažalost kod nas na Univerzitetu ne postoji način da dođem do tih informacija jer sve proučavamo na teorijskom i fenomenološkom nivou. Neprocenjivo je i praktično iskustvo koje sam stekla boraveći na poziv mentora na Univerzitetu u Southampton-u i jako sam zahvalna za ovu priliku koja mi se ukazala. Sada bez problema mogu da se snađem u bilo kojoj laboratoriji sa bilo kojom postavkom (sa naravno, uvodom o uređajima koji se koriste) i odmah mogu preći na rad. Teorijsko znanje koje sam do sad gradila i imala sam na jako lep način upotpunila praktičnim, eksperimentalnim radom u oblasti koja je na samom vrhu što se tiče novih tehnologija u svetu komunikacija. Radila sam na stvarima koje su sasvim nove i osetila šta znači istraživački rad!”

polaznik: Marija Trajković     mentor: Goran Mašanović  (fotonika i optika)


“Mentorka i ja smo zajedno pripremile rad koji je prihvaćen za izlaganje na međunarodnoj konferenciji. Trenutno spremamo prijavu za još jednu konferenciju. Tokom poslednjih mesec dana sam dosta toga naučila o načinu na koji treba da razmišljam prilikom modeliranja bioloških sistema i na koje sve činioce treba obratiti posebnu pažnju. Rešavajući probleme sa kojima smo se suočavale prililikom modeliranja naučila sam više o tome kako sagledati problem sa različitih strana, kako podstaći kreativnost. Divan je osećaj kada nakon napornog rada vidite da ste postigli svoj cilj. A nakon što ste njega ostvarili, možete sebi postaviti novi!”

polaznik: Ana Stanojević     mentor: Vladana Vukojević (biofizička hemija)


“Jako sam zadovoljan i zahvalan Sonji jer mi puno pomaže. Budući da sam počeo da radim u Internacionalnoj skoli, na engleskom jeziku, potrebno mi je mnogo pomoći! Napredovao sam u različitim aspektima profesionalnog rada. Najviše znanja sam stekao u oblasti testiranja kognitivnih sposobnosti putem testova za decu na engleskom jeziku (WISC-IV) kao i konkretne kognitivno-bihejvioralne tehnike u radu sa decom.”

polaznik: Nemanja Aranđelović     mentor: Sonja Janković  (psihologija)


Zadovoljna sam brzim odgovorima mentora na moje mejlove i načinom na koji pravimo planove za rad. Dobila sam dobre komentare i sugestije na predlog projekta koji pišem.Saznala sam korisne stvari vezane za oblast kojom želim da se bavim. Mentor mi je takođe pomogao da donesem bitne odluke o daljem razvoju svoje karijere i podstakao da budem upornija u ciljevima koje sebi zadam.

polaznik: Jelena Milosavljević    mentor: Miodrag Gužvić  (Molekularna biologija i genetika)


“Mentorstvo se ogleda u vrlo preciznom navođenju na problematiku i zadržavanju suštine. Ono što je izuzetno prisutno je velika otvorenost prema svim pitanjima u vezi same tematike, a pogotovu otvorenost ka različitim modalitetima saradnje.  Napredak se ogleda u konačnoj odluci da se ceo problem vezan za sintezu keramike podigne na nivo predloga novog projekta. Tako, u periodu posle Nove Godine biću okupiran pisanjem sirovog predloga projekta, kao i traženjem partnera u Evropi i Srbiji, koji će, u saradnji sa Nanyang Univerzitetom u Singapuru, doprineti sintezi, karakterizaciji, pravljenju i testiranju prototipa alata od keramike nove generacije. Neki od partnera pokazuju interese za saradnju. Postoje EU fondovi koji mogu da povežu geografski partnere iz Srbije sa Singapurom i na taj način finansijski zaokruže ceo projekat.”

polaznik: Bojan Gligorijević   mentor: Prof Dr Draško Vidović (hemija)


 “Brojni mentorkini saveti pomogli su mi u pripremi za šestomesečni studijski boravak u Austriji. Takođe, vrlo korisna literatura koju je mentorka predložila od velike je pomoći pri savladavanju trenutnog fakultetskog gradiva. Kroz mentorkino iskustvo u pisanju projekata i apliciranju za fondove, stekla sam jedno novo korisno znanje i dodatne ideje za buduće korake u svetu nauke.”

polaznik: Aleksandra Vukojičić mentor: Nina Krako (molekularna biologija)


“Izuzetno sam zadovoljna radom sa mentorom. Svaki put nesto novo saznam i naučim. Posebno mi se dopalo što je mentor ostvario kontakt sa još jednom osobom koja mi može pomoći u radu.  Napredovala sam najviše u oblasti poslovne interakcije i komunikacije. Takođe, nadogradila sam svoje znanje vezano sa sam projekat.”

polaznik: Milica Trajkivić    mentor: Petar Marković (finansije)


“Jako sam zadovoljna komunikacijom koju imam sa mentorkom, iskrenim, ohrabrujućim i konstruktivnim savetima koje dobijam, kao i opuštenom atmosferom koja dodatno utiče na sveopšti pozitivan utisak. Mislim da je  on-line mentorstvo rezultovalo mojim definitivnim opredeljenjem za akademsku karijeru u odnosu na industriju i pravljenjem konkretnijih i ozbiljnijih planova za dalje.”

polaznik: Tanja Pajić    mentor: Ivana Dokić (neurobiologija)


Mentorstvo je bilo veoma sadržajno i kvalitetno. Doprinelo je nadgradnji znanja sa fakulteta u pogledu istraživačkog rada; razvijanju sistematskijeg pristupa pisanju istih, te dosta citanja literature iz oblasti penzijskog sistema radi što bolje obrade moje teme.”

polaznik: Denes Kiš    mentor: Darko Jus (ekonomija)


“Program mentorstva mi je ponudio nove ideje za izučavanje i proširivanje svog znanja. Saradnja sa mentorom je na visokom nivou. Laki su dogovori i dobro je razumevanje. Projekat na kom radimo je još uvek u toku i kad se završi, biće to jedan super rad, koji će mnogima iz naše struke pomoći za brže napredovanje”.

polaznik: Mia Milovanović mentor: Branko Aleksić (psihijatrija)


“Program je veoma dobar i znanja koja sam stekao prilikom saradnje sa mentorom su vrlo korisna. U pitanju je upoznavanje sa nekima od najsavaremenijih i najakuelnih metoda za optimizaciju, koje nisu bile pokrivene mojim studijama”.

polaznik:  Mladen Lazarević  mentor: Aleksandar Jevtić (računarstvoa)


 “Prvi put sam se upoznao sa imunogenetikom i metodama koje se koriste uz korišćenje savremene literature i na taj način pristupio imunologiji iz potpuno novog ugla. Korisne informacije i druge smernice koje sam dobio od mentora biće mi važne kasnije kao budućem studentu doktorskih studija. Opuštena atmosfera na sastanku omogućila je da dobijem sve odgovre na pitanja koja su me zanimala. Mentor mi je pružio podršku i davao savete kako bih dalje napredovao u svojoj naučnoj karijeri. Sa interesovanjem je pratio kako teče eksperimentalni deo mog master rada. Zadovoljan sam svojim mentorom i veoma zahvalan. Uz to, mentor je kontaktirao jednu osobu koja bi mogla da mi pomogne da pronađem laboratoriju za izradu doktorata u Beogradu”.

polaznik: Miloš Mandić  mentor: Dušan Bogunović (medicina)


“Naučila sam da koristim interaktivnu tablu, postala sam član udruženja koje organizuje online seminare, što mi pruža mogućnost za dalje usavršavanje, a postoji mogućnost da nastavim stručno usavršavanje u inostranstvu.  Posle završenog programa mentorstva imam u planu posetu i dalju saradnju, tj. pomoć mentora u daljem usavršavanju”.

polaznik: Sanja Davidović   mentor: Bojan Lazarević (andragogija i nauka)


 “Sve pohvale za projekat, sjajna je ideja. Na jednostavan način mladim ljudima se pruža prilika za sticanjem novih znanja, iskustava i ideja. Saradnja sa mentorom je bila odlično iskustvo, veoma lako smo uspostavili kontakt i korektno smo sarađivali”

polaznik: Marina Ćuk  mentor: Dejan Prelević (hemija)


“Veoma sam zadovoljna vašim programom, preporučiću vas kolegama. Hvala vam na saradnji i druženju. Najveća pažnja bila je usmerena na moj doktorat, koji je još uvek u radu, tako da ne mogu da opišem krajnji rezultat, ali sam zadovoljna dosadašnjim radom, gde mi je mentorkina pomoć bila važna. Takođe, moj rad sa studentima na Istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu u prošlom semestru je bio bolje organizovan zahvaljujući mentorkinim savetima”.

polaznik:  Ana Radovanac  mentor: Ana Ranitović (antropologija)


“Smatram da bi bilo lepo da projekat traje duže. :) Jos jednom, veliko hvala ljudima koji su osmislili i organizovali ovaj projekat i pružili nam mogućnost da učestvujemo u njemu i steknemo jedno divno iskustvo. Mislim da mi je ovaj projekat bio veoma koristan. Pomogao mi je u izboru teme za master rad. Kao proizvod toga napisan je seminarski rad, studijsko-istrazivački rad i nacrt za izradu master rada. Sve ovo će mi biti od velike koristi u narednom periodu prilikom pisanja master rada”.

polaznik: Jovana Miljaković  mentor: Sonja Janković  (psihologija)


“Napredak nakon ovog projekta kod mene se ogleda u tome što su moja dosadašnja istraživanja, zasnovana na teoriji, primenjena na rešavanje konkretnih problema u LTE tehnologiji. Dobijeni rezultati biće objavljeni u odgovarajućim naučnim časopisima i na konferencijama. Takođe, moguće je da će neki rezultat biti realizovan kao tehničko rešenje ili čak patent. Zahvaljujuci ovom programu, uspeo sam da, uz pomoc mentora, nađem konkretnu vezu između mojih dosadašnjih teorijskih istraživanja i praktične primene istih”.

polaznik: Lazar Velimirović mentor: Svetislav Marić (elektrotehnika)


“U on-line mentorstvu je odlično to što student mora sam da pokrene inicijativu oko teme, programa i načina komunikacije sa mentorom, što je meni, lično, veoma značilo, jer sam poboljšao svoje komunikacione veštine. Mentorstvo je svakako uticalo da brže i lakše realizujem projekte kojima se trenutno bavim na svojim doktorskim studijama. Za sada ćemo mentorka i ja ostati u kontaktu u vezi mojih post-doktorskih studija. Kroz te studije bi svakako došlo i do saradnje sa mentorkom”.

polaznik: Ivan Stosevski   mentor: Jasna Janković (hemija, fizika, matematika)


“Naučila sam mnogo novih stvari, kao i izradu projekta koji će mi poslužiti u daljem napredovanju i stručnom usavršavanju”.

polaznik: Marko Popović mentor: Jovan Antović (medicina)


 “Subjektivno mišljenje je to da sam veoma zadovoljna postojećim programom, jer smatram da kroz saradnju sa mentorom morate i sami razmišljati kako da iskoristite stečeno znanje, sugestije i predloge od mentora. Sada je vreme da se to i pokaže i da se time vodim kroz neko buduće vreme. Putem ovog programa sam stekla veoma pozitivno iskustvo u saradnji sa prof. Slobodanom Jarićem. Profesor je veoma posvećen projektu, savetovao me je u razvoju buduće karijere i zahvaljujući njegovom iskustvu i znanju sam korigovala mnoga svoja razmišljanja i pristupe određenoj materiji u sportskim naukama. Zaista, profesor je neko s kim bih uvek sarađivala i koga bih preporučila kao mentora nekim budućim učesnicima ovog projekta”.

polaznik: Kristina Pavić mentor: Slobodan Jarić (medicina)


“Program je odličan. Nemam predloga za unapređenje. Samo nastavite dalje da proširujete listu potencijalnih mentora. Mentor je bio više kao projatelj nego mentor, iako smo se upoznali preko programa. Divno. Hvala!”

polaznik: Velimir Tasić  mentor: Nikola Jurišić (poslovanje)

31 12 2012

Mentorstvo u 2012. godini

There are no tags

Srbija na vezi

Najbolji dokaz kvaliteta programa “On-line mentorstvo 2012″ su radne biografije on-line mentora, koji su odlučili da svoja znanja i iskustva podele sa polaznicima. U nastavku teksta možete videti KO SU BILI MENTORI PROGRAMA “SRBIJA NA VEZI 2012″.


OBLASTI MENTORSTVA 2012. godine

Oblasti mentorstva u okviru programa “Srbija na vezi 2012″ su:

Naučna mentorstva

1. Kardiovaskularna medicina i kardiovaskularna fosfoenergetika  
2. Neuro-onkologija (molekularna biologija maligne ćelije, neuro-imunologija, anti-tumorske terapije, savremene laboratorijske metode)
3. Neurobiologija (molekularna osnova neurodegenerativnih bolesti Alzhajmerova bolest, mitohondrijalna fiziologija)  
4. Molekularna biologija (imunologija)  
5. Hemija (sintetička neorganska i organometalna)  
6. Matematika (Algebra)  
7. Elektrotehnika (bežične komunikacione tehnologije, RF, mikrotalasno inženjerstvo)  
8. Opšta psihologija

Društvene nauke
1. Politička sociologija (etnički sukobi i nacionalizam)  
2. Metodologija socioloških istraživanja  
3. Ekonomija (ekonomska politika, energetska politika, ekonomija klimatskih promena, monetarna politika, ekonomski rast i razvoj)  

Menadžment u nauci
1. Apliciranje za projekte EU i menadžment međunarodnih naučnih projekata  

Nenaučna mentorstva
1. Analiza rizika  
2. Strateško i poslovno planiranje  
3. Finansije  
4. Bankarstvo (tržišta kapitala)  
5. Razvoj softvera  
6. Informatika (programiranje)   
6. Medijska istraživanja i analize  
7. Medijska ekonomija i menadžment  
8. Zdravstveni menadžment i politika  
9. Društveno organizovanje  
10. Diplomatija i lobiranje  
11. Fondovi Evropske unije 


PROFILI MENTORA  2012. GODINE

Dr Dunja Aksentijević (Univerzitet Oksford, V. Britanija)
Trenutna pozicija: British Heart Foundation Postdoctoral Research Fellow, Katedra za kardiovaskularnu medicinu, Univerzitet Oksford; Stipendiary Lecturer in Biochemistry, Christ Church College, Univerzitet Oksford
Obrazovanje: PhD Srčani metabolizam, Univerzitet Hull, V. Britanija

Dr Ivana Dokić (Nemački centar za izučavanje raka, Hajdelberg, Nemačka)
Trenutna pozicija: Post-Doctoral Fellow, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola
Obrazovanje: PhD (Dr. rer. nat),, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg  
Nina Krako (Scuola Normale Superiore, Piza, Italija)
Trenutna pozicija: Doktorant, Neurobiologija, Scuola Normale Superiore, Piza, Italija; Istraživač, European Brain Research Institute, Rim, Italija.
Obrazovanje: BSc, Msc Molekularna biologija, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Draško Vidović (Nanyang Technological University, Singapur)
Trenutna pozicija: Vanredni profesor, Nanyang Technological University, Singapur
Obrazovanje: Postdoctoral research fellow, Oxford Unievrsity; PhD Neorganska hemija, Univerzitet u Teksasu; BSc Neorganska hemija, Simon Fraser University, Vankuver.
 
Dr Duško Bogdanić (ETH, Cirih, Švajcarska)
Trenutna pozicija: Marie Curie Postdoctoral Research Fellow, Odeljenje za matematiku, ETH Cirih
Obrazovanje: PhD Matematika, Univerzitet Oksford

Dr Draško Drašković (Universidad Politécnica de Madrid, Španija)
Trenutna pozicija: Marie Curie Fellow, Universidad Politécnica de Madrid, Španija
Obrazovanje: PhD Electrical Engeneering, Westminster, London, V. Britanija
 
Dr Ivana Matić (Rim, Italija)
Trenutna pozicija: Istraživač senior i rukovodilac, Laboratorije za istraživanje i razvoj, biofarmaceuska start-up kompanija „Atrahasis S.r.l“ Rim, Italija
Obrazovanje: PhD, Univerzitet Tor Vergata, Rim,

Sonja Janković (Adelejd, Australija)
Trenutna pozicija: Psiholog, Taylored Psychology (privatna praksa), klinička procena i tretman niza poremećaja mentalnog zdravlja
Obrazovanje: Master Kliničke psihologije, Univerzitet u Adelejdu, Australija

Darko Jus (Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen, Nemačka)
Trenutna pozicija: Generalni sekretar, European Economic Advisory Group (EEAG), CESifo GmbH, Minhen; Istraživač, Center for Economic Studies (CES), Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen.
Obrazovanje: Diplom Kaufmann (M.A. Business Administration), Univerzitet Paderborn, Nemačka
 
Dr Đorđe Stefanović (Saint Mary’s University, Halifaks, Kanada)
Trenutna pozicija: Vanredni profesor, Odeljenje za sociologiju i kriminologiju, Saint Mary’s Univerzitet, Halifaks, Kanada
Obrazovanje: Ph. D., M.A., Sociologija, Univerzitet u Torontu
 
Mal Božić (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Director – Operations and risk products, Aegis Advisory, London
Obrazovanje: Računovodstvo (profesionalna kvalifikacija), Institute of Chartered Accountants, Australia; Postdiplomska diploma, Politička ekonomija, University of Sydney
 
Petar Marković (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Analyst in Controllers Modeling, Goldman Sachs, London
Obrazovanje: MSc Ekonomija i kvantitativne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Bsc Informatika i Računarstvo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mirjana Milošević (Pariz, Francuska)
Trenutna pozicija: Senior Consultant, Program za razvoj medija, World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. Pariz
Obrazovanje: M.A. Komunikologija, Westminster University, London; B.A. Ekonomija i marketing, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predrag Stojičić (Univerzitet Harvard, Boston, SAD)
Trenutna pozicija: Visiting fellow, Center for Public Health Leadership, Harvard School of Public Health, Saradnik istrazivac, Hauser center for Nonprofit organizations, Kennedy School of Government
Obrazovanje: MD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; MPH, Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston
 
Ana Milošević Tassone (Brisel, Belgija)
Obrazovanje: Direktor i ko-osnivač, Federacija gradova i regiona jugo-istočne Evrope, Brisel; Delegat, Skupština dijaspore i Srba u regionu, Ministarstvo za dijasporu RS
Obrazovanje: Dottore, Fakultet za političke nauke, Universita degli studi, Padova, Italija

Čedomir Rebić (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Senior Software Engineer, Accenture UK Ltd, V. Britanija
Obrazovanje: MSc Elektrotehnika i računarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 Pismo za polaznike sa profilima mentora – 2012

Reference:
RTS: Mentori iz dijaspore vraćaju znanje u Srbiju
StudioB – Jutarnji program – Srbija na vezi 2012
PINK TV: Najava projekta Srbija na vezi 2012
Magazin Lisa: Do znanja preko virtuelne učionice
Blog Valentin Kuleto: Novi putevi ka kvalitetnijem obrazovanju – iSerbia

Konkurs je trenutno zatvoren. Program Srbija na vezi 2015 trajaće do novembra 2015. godine. Naredni program mentorstva biće realizovan 2016. godine. Pratite nas za informacije konkursu!

Prijavi se i učestvuj u trećem po redu programu onlajn mentorstva Srbija na vezi 3.0 koji sprovodi udruženje iSerbia pod pokroviteljstvo Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda. U toku je konkurs za polaznike, mlade na početku karijere koji mogu iskoristiti jedinstvenu šansu u vidu sticanja znanja i korisnih informacija od strane naših najpriznatijih stručnjaka iz dijaspore, iz preko 60 oblasti nauke, privrede i umetnosti!

Iskustva polaznika na vezi 2012-2014 su više nego odlična, o čemu svedoči veliki broj pokrenutih projekata i naučnih saradnji između polaznika i mentora, odnosno institucija na kojima su angažovani.
.
Spisak svih mentora nalazi se na dnu ove stranice.  Odaberi mentora, postani polaznik!
.
Pogledaj više o iskustvima mentora i polaznika koji su do sada učestvovali u programu:

.

 Prijava?

Konkurs je otvoren za studente, postdiplomce, istraživače, svršene diplomce i sve mlade koji su na početku karijere (sa manje od 5 godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti), starosti do 35 godina.

Kako?

“Srbija na vezi” je program kojim se povezuju stručnjaci iz dijaspore i mladi profesionalci na početku karijere iz Srbije (postdiplomci, mladi istraživači i profesionalci sa manje od 5 godina iskustva).  Mentorski rad se odvija 1-na-1 ili 2-na-1, putem audio/video konferencija i/ili mejla, zavisno od dogovora svakog mentorskog para i prirode posla. 

Mentori  polaznicima prenose najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljaju im problemske zadatke, savetuju ih po pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te vode kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju. 

Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko.

Reference:

Vesti Online / Frankurtske vesti – Srbija na vezi (2): Učim da razmišljam drugačije
Vesti Online / Frankfurtske vesti – Srbija na vezi (1): Dijaspora poklanja znanje
RTS 2 / Gostovanje u emisji Kontekst 21
Kancelarija za dijasporu – Konkurs Srbija na vezi 3.0
RTS Dijaspora – Mentorstvom do znanja
TV Pink – emisija Biljana za vas – Srbija na vezi 3.0 
Radio Beograd 1 – Večeras zajedno – O programu Srbija na vezi 3.0.
Srbija Danas – Mentorski rad sa svetskim stručnjacima – učite od najboljih!
TV Pink Jutarnji program – Srbija na vezi 2014
BizLife – Onlajn mentor sa Oxforda za mlade u Srbiji
Magazin Lisa: Do znanja preko virtuelne učionice
RTS SAT – O “Srbiji na vezi” u emisiji Srbija na vezi
StudioB – Jutarnji program – Srbija na vezi 2012
TV Pink – Najava projekta Srbija na vezi 2012

Ucestalost?

Mentorski program traje 6 meseci. Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na dva meseca.

Ako želite da postanete polaznik u okviru programa «Srbija na vezi» sledite upustva:

1. Odaberite mentora (spisak svih mentora nalazi se na dnu ove stranice). Možete se prijaviti za maksimalno dva mentora (i ukoliko vas oba mentora odaberu – sarađivati sa maksimalno dva mentora). Mentori vrše selekciju kandidata.
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 15 minuta). Rok za prijavu je 28. februar, 2015. godine u 23:59h*

*VAŽNO Prijava je besplatna. Za učešće u šestomesečnom mentorstvu postoji taksa od 2450.00 rsd koju polaznik uplaćuje samo ukoliko ima zagarantovanog mentora. iSerbia je omladinsko udruženje građana i projekat mentorstva sprovodi volonterski i nezavisno. Sredstva na ovaj način prikupljena služe isključivo pokrivanju osnovnih troškova realizacije projekta.

elementSNV

Šire oblasti mentorstva su:

 • Nenaučna mentorstva
 • Društveno-humanističke nauke
 • Prirodno-matematičke nauke
 • Tehničko-tehnološke nauke
 • IT i nanotehnologije
 • Medicinske nauke

NENAUČNA MENTORSTVA

 • Menagement consulting kao karijera, lični razvoj i liderstvo – Nikola Jurišić ( McKinsey & Company; Middle East; Economist Intelligence Unit, London; Chartered Portfolio Manager: Professional Coach)
 • Finansije, bankarstvo i informatika – MSc Petar Marković (Goldman Sachs, Njujork)
 • Finansije i računovodstvo – Srđan Vuković (Private Equity, Njujork)
 • Finansije (Finansiranje putem leveridža/Kredit obezbeđen aktivom/Restrukturiranje i reprogramiranje zajma) – Darko Kajević (RedRidge Finance Group, Private Debt/Private Equity, Njujork)
 • Menadžment konsalting, transformisanje kompanija/institucija, upravljanje javnim finansijama - Nikola Ćorsović (Konsultant, McKinsey & Company Inc) 
 • Prijava i upravljanje projektima, socijalno preduzetništvo – mr Ana Ranitović (Institute for social and cultural anthropology, Oxford University; Izvršni direktor, iSerbia)
 • Aerodromi i aviokompanije (Low cost aerodromski terminali, bezbednost air cargo logističkog lanca, funkcionisanje avio-kompanija) – Dragana Radovanović (Naučni istraživač, Tehnički univerzitet, Hamburg)
 • Nove metode držanja nastave, onlajn obrazovanje – dr Bojan Lazarević (Docent obrazovne tehnologije, Mt. St. Mary Collage, Nju Jork)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz nenaučnih oblasti klikom ovde.


DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

 • Politička sociologija, etnički sukobi, nacionalizam, metodologija socioloških istraživanja – dr Đorđe Stefanović (Oxford; Saint Mary’s Univerzitet, Kanada)
 • Socijalna antropologija, etnički odnosi, studije sećanja – mr Ana Ranitović (Institute for social and cultural anthropology, Oxford Universitity)
 • Slavistika, komparativna lingvistika, filologija, jezička politika, manjinski i etnički odnosi - prof. dr Dušan-Vladislav Pažđerski (Doktorat iz filologije, Univerzitet Adama Mickjeviča, Poznanj; Vanredni profesor, Gdanjski univerzitet)
 • Rodne studije i sociologija roda – prof. dr Milica Antić Gaber (CEU Budimpešta; Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Odeljak za sociologiju)
 • Etnomuzikologija, studije zvuka i popularne kulture – dr Ana Hofman (Fakultet za humanistiku, Univerzitet u Novoj Gorici; Slovenačka akademija nauka i umetnosti)
 • Lingvistika (eng), pragmatika, semantika, filozofija jezika – MA Vladan Šutanovac (Foreign Economic Relations Department and Economic Diplomacy Department of the Ministry of Economy; Universität Wien)
 • Nove metode držanja nastave, obrazovna tehnologija i mediji, onlajn obrazovanje – dr Bojan Lazarević (Docent obrazovne tehnologije, Mt.St.Mary Collage, NY)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz društveno-humanističkih nauka klikom ovde.


PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE

 • Biofizička hemija - prof. dr Vladana Vukojević (Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu; Karolinska institut, Stokholm)
 • Nanotehnologija, nanooptika, fotonika i plazmonika, meke kondenzovane materije, koloidni kristali, spektroskopija jednog molekula, čvrsta faza sinteze, koloidna i fizika površina i fizička hemija – prof. dr Branko Kolarić (Institute of General and Physical Chemistry, Srbija; Laboratory of Interfaces and Complex Fluids, Universite de Mons, Belgija)
 • Matematika (algebra) – dr Duško Bogdanić (Oxford University; ETH)
 • Pulsna laserska depozicija, ugaono determinisana foto-emisiona spektroskopija (ARPES) - prof. dr Milan Radović (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; The Paul Scherrer Institute, Švajcarska)
 • Molekularna biologija i genetika, biologija ćelije, biologija kancera – molekularna onkologija, hemijska kancerogeneza i genotoksikologija – dr Miodrag Gužvić (Ludwig-Maximilians-Universität, Minhen; Medicinski fakultet Univerziteta u Regensburgu, Nemačka)
 • Naučno programerstvo i simulacije – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija)
 • Biologija, virusologija, strukturna biologija, elektronska mikroskopija – Zorica Ubiparip (Doktorant /CEITEC, Masarik Univerzitet, Brno, Češka)
 • Fizička hemija, organska hemija, solarno razdvajanje vode – dr Ksenija Glušac (Profesor hemije, Bowling Green State University
 • Molekularna biologija, molekularna genetika, genska terapija – MA Dragana Vidović (Doktorant, Univerzitet u Luvenu, Belgija)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz prirodnih nauka klikom ovde.


 TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

 • Geohemija i petrologija - prof. dr Dejan Prelević (Johannes Gutenberg-Universität; Earth System Science Research Centre, Institute for Geosciences, Univerzitet u Majncu)
 • Hemijsko i mehaničko inženjerstvo – dr Jasna Janković (National Research Council; Automotive Fuel Cell Cooperation [Daimler and Ford], Kanada)
 • Biomedicinsko inženjerstvo – prof. dr Irena Ćosić (School of electrical and computer engineering; Science, Engineering and Health Office, RMIT University, Melburn)
 • Pulsna laserska depozicija, ugaono determinisana foto-emisiona spektroskopija (ARPES) - prof. dr Milan Radović (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; The Paul Scherrer Institute, Švajcarska)
 • Fotonika i optika - prof. dr Goran Mašanović (Univerzitet Sautempton; Velika Britanija)
 • BM i kompleksni adaptivni sistemi – dr Igor Nikolić (Deflit University of Technology; TEDxDelft, Holandija)
 • Telekomunikacije, teorija informacija – prof. dr Svetislav Marić (Siti koledž; Kembridž)
 • Interakcija čovek-robot, vizuelna kontrola robota (3D kamere) – dr Aleksandar Jevtić (Institut za robotiku i industrijsku informatiku, Barselona, Španija)
 • (Nuklearna) energetika, upravljanje projektima – dr Jovica Riznić (Univerzitet u Viskonsinu, Milvoki, SAD; Canadian Nuclear Safety Commission)
 • Mehanika čvrstih tela, računarske metode – prof. dr Siniša Mesarović (Kembridž; Washington State University, School of Mechanical and Materials Engineering)
 • Automatski i energetski sistemi, obnovljivi izvori energije – dr Miloš Cvetković (Postdoctoral Associate, Massachusetts Institute of Technology)
 • Fizička elektronika – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija)
 • Građevina, hidrotehnika – Nataša Manojlović (Viši naučni saradnik, Tehnički Univerzitet, Hamburg)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz tehničko-tehnoloških nauka klikom ovde.


 IT I NANOTEHNOLOGIJE

 • Nano-tehnologija/optika, fotonika i plazmonika – prof. dr Branko Kolarić (Institute of General and Physical Chemistry, Srbija; Laboratory of Interfaces and Complex Fluids, Universite de Mons, Belgija)
 • Elektrotehnika i bežične komunikacije – dr Dragan Petrović (Qualcomm; UC Berkeley)
 • Tehnologija poluprovodnika, dizajn i test čipova – prof. dr Zoran Stamenković (IHP GmbH, Germany )
 • IT podrška za vodne resurse, male i srednje firme – Branislav Todorović (Institute of Nuclear Sciences “Vinča”; Agricultural University, Atina)
 • Mikroelektronika, analogna integrisana kola – prof. dr Robert Sobot (PMC-Sierra Inc; Western University, London, Ontario, Kanada)
 • Bezbednost i privatnost, ugrađeni sistemi – prof. dr Miodrag Potkonjak (NEC Research Institute, Prinston; Computer Science Department, Univerzitet u Kaliforniji, LA)
 • Mreže, operativni sistem, sigurnost – prof. dr Jelena Mirković (Univ. u Delaveru; USC)
 • Telekomunikacije, teorija informacija – prof. dr Svetislav Marić (Siti koledž; Kembridž)
 • Veštačka inteligencija – dr Aleksandar Jevtić (Institut za robotiku i industrijsku informatiku, Barselona, Španija) 
 • Automatski i energetski sistemi, obnovljivi izvori energije – dr Miloš Cvetković (Postdoctoral Associate, Massachusetts Institute of Technology)
 • Naučno programerstvo i simulacije – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija) 
 • Dizajn i test integrisanih kola, dizajn bežičnih komunikacionih sistema – dr Miloš Krstić (Vođa naučnog tima, IHP Microelectronics, Germany)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz IT i nanotehnologija klikom ovde.


 MEDICINSKE NAUKE

 • Kineziologija, biomehanika, motorna kontrola, ergonomija, nauka u sportu - prof. dr Slobodan Jarić (Univerzitet u Umeu, Švedska; Univ. u Delaveru, SAD)
 • Kardiovaskularna medicina i fosfoenergetika, biohemijski mehanizmi - dr Dunja Aksentijević (Univ. of Hull, V. BritanijaKatedra za kardiovaskularnu medicinu, Oksford)
 • Molekularna biologija i genetika, biologija ćelije, biologija kancera – molekularna onkologija, hemijska kancerogeneza i genotoksikologija – dr Miodrag Gužvić (Ludwig-Maximilians-Universität, Minhen; Medicinski fakultet Univerziteta u Regensburgu, Nemačka)
 • Psihijatrija – dr Branko Aleksić (Univerzitet u Beogradu; Univerzitet u Nagoji, Japan
 • Medicinska mikrobiologija i imunologija – Aleksandra Barać (Istraživač-saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza)
 • Medicinska fizika, bio-medicinski inženjering, medicinski imidžing – dr Milica Medved (Research Associate (Associate Professor) University of Chicago, Department of Radiology

Pogledajte detaljne biografije mentora iz medicinskih nauka klikom ovde.

Hvala pokrovitelju programa:

Prijatelji projekta

www.bg.ac.rs
dositeja.fondmt.rs
ckv
czk
academlink com
najstudent
www.cpn.rs
www.mensa.rs
prakse
bizlife rs

U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi, NVO iSerbia uz podršku Kluba privrednih novinara  i Udruženja za jugoistčnu Evropu Univerziteta Oksford pokrenula je program  «Srbija na vezi» – kao prvi projekat on-line mentorstva i razmene znanja na realaciji Srbija – dijaspora. 

Poznato je da Srbiju muči problem odliva mozgova i nedostatka strucnjaka već više od 20 godina, kao i da srpska dijaspora nije u dovoljnoj meri među sobom povezana, niti da postoji adekvatna saradnja i komunikacija između Srbije i dijaspore.  Jedino rešenje koje smo do sada imali priliku da čujemo sadržano je u jednostavnom pozivu da se stručnjaci iz inostranstva vrate ili da svoj novac ulože u Srbiju.

U uslovima teške ekonomske situacije u kojoj se naša država nalazi, bez razrađene strategije kojom bi se precizno odredilo na koji način motivisati povratak i ulaganja uspešnih ljudi iz dijaspore, te kako integrisati naše stručnjake iz inostranstva u domaće tržiste rada, ti pozivi ne donose rezultate. Srbija svoju poziciju u savremenom društvu mora graditi uz pomoć obrazovanih pojedinaca koji će postati vrhunski stručnjaci u svojim oblastima.  Glavni potencijal naše zemlje su njeni mladi obrazovani ljudi posvećeni radu i usavršanju. Važan korak napred na tom putu mogu pružiti naši uspešni stučnjaci iz dijaspore koji su svoja znanja sticali, a iskustva i uspeh gradili u razvijenim društvima.

Umesto fokusa na povratak stučnjaka iz inostranstva, bez jasnog plana šta dalje, tragamo za alternativnim rešenjima, usresređujemo se na razmenu, a znanje shvatamo kao najvredniju donaciju i kao pravi put za izgradnju bolje veze dijaspore sa Srbijom!

Reference:

iSerbia.rs / Svetsko priznanje iz hemije za naučnike iz Srbije!
Vesti Online / Frankurtske vesti – Srbija na vezi (2): Učim da razmišljam drugačije
Vesti Online / Frankfurtske vesti – Srbija na vezi (1): Dijaspora poklanja znanje
RTS 2 / Gostovanje u emisji Kontekst 21
Kancelarija za dijasporu – Konkurs Srbija na vezi 3.0
RTS Dijaspora – Mentorstvom do znanja
TV Pink – emisija Biljana za vas – Srbija na vezi 3.0 
Radio Beograd 1 – Večeras zajedno – O programu Srbija na vezi 3.0.
Srbija Danas – Mentorski rad sa svetskim stručnjacima – učite od najboljih!
TV Pink Jutarnji program – Srbija na vezi 2014
BizLife – Onlajn mentor sa Oxforda za mlade u Srbiji
Magazin Lisa: Do znanja preko virtuelne učionice
RTS SAT – O “Srbiji na vezi” u emisiji Srbija na vezi
StudioB – Jutarnji program – Srbija na vezi 2012
TV Pink – Najava projekta Srbija na vezi 2012


Koliko puta do sada je održan program i ko su bili učesnici?

Pilot program mentorstva po prvi put održan je 2012. godine, kada je učestvovalo 15 mentora i 30 polaznika.  Više informacija o učesnicima možete pogledati ovde, a iskustva polaznika klikom ovdeProgram mentorstva Srbija na vezi 2014 povezuje preko 50 mentora iz dijaspore i 90 polaznika iz Srbije! Spisak mentora programa SNV 2014 pogledajte ovde.

Kako program funkcioniše?

Istaknuti stručnjaci iz privrede, nauke, kulture i umetnosti sa svih strana sveta mentori su polaznicima iz Srbije. Mentorstva  se odvijaju u najrazličitijim privrednim, naučnim i kulturno-umetničkim  oblastima, zavisno od ekspertize prijavljenih mentora i interesa kandidata. Svaki mentor ima od jednog do dva  polaznika – kandidata starosti do 35 godina koji su se znanjem, zalaganjem i inovativnošću istakli kao lideri u svojim oblastima. Mentorski rad se odvija 1-na-1 tokom perioda od 6 meseci, putem interneta (e-mail, audio ili video konferencije, zavisno od izbora učesnika).

Koji je cilj programa?

Uz podršku iskusnih mentora iz inostranstva, mladi stručnjaci iz privrede imaju više šanse da uspešno razviju svoj posao i karijeru, uvedu inovativne prakse i načine poslovanja u Srbiju, te da vremenom stvore nova radna mesta. Mladi naučnici dobijaju priliku da ostvare kontakt i saradnju sa istaknutim kolegama iz dijaspore i sa njima se konsultuju u vezi svojih ideja, projekata i istraživačkog rada. Samim projektom «Srbija na vezi»  postavlja se čvrsta osnova za dalji razvoj kanala trajne razmene i konstruktivne saradnje između Srbije i dijaspore.

Koja je uloga mentora?

Mentori  polaznicima prenose najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljaju im problemske zadatke, savetuju ih po pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te vode kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju. Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko.

Ko sprovodi program?

Program Srbija na vezi sprovodi udruženje iSerbia pod pokroviteljstvom Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda.  Projektom rukovodi mr Ana Ranitović, suosnivač iSerbia i doktorand na Univerzitetu u Oksfordu. Za dodatne infromacije kliknite na jedan od tastera ispod, ili nas kontaktirajte na srbijanavezi@iserbia.rs

Hvala pokrovitelju projekta:

Hvala prijateljima projekta:

www.bg.ac.rs
dositeja.fondmt.rs
ckv
czk
academlink com

najstudent
www.cpn.rs
www.mensa.rs
prakse
bizlife rs

SNV 3.0

U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi u Srbiji, NVO iSerbia uz podršku Kluba privrednih novinara  i Udruženja za jugoistčnu Evropu Univerziteta Oksford pokreće po treči put program  «Srbija na vezi» – program on-lajn mentorstva i razmene znanja na realaciji Srbija – dijaspora.

Trenutno je otvoren poziv za menotre iz dijaspore! Kako bismo proširili našu bazu mentora iz dijaspore, odnosno ljudi koji nesebično dele svoja znanja radi podizanja obrazovnog i profesionalnog kapaciteta mladih u Srbiji, pozivamo vas da se prijavite za učešće u programu Srbija na vezi 3.0 i podelite znanje, iskustvo i aktuelne informacije iz oblasti vaše ekspertize sa najtalentovanijim mladim ljudima u Srbiji!

Tražimo mentore iz svih oblasti privrede, nauke, umetnosti, kulture i medija!  Sa stalnim boravištem van Srbije, to su:

Privreda i finansije Upešni preduzetnici ili osobe koje rade na višim nivoima menadžmenta ili konsaltinga u svim sektorima.
Nauka Predavači i istraživači na univerzitetima, institutima ili istraživačkim centrima širom sveta, u društvenim ili prirodnim naukama.
Umetnost, kultura i mediji Ostvareni umetnici iz svih oblasti kulture, menadžeri u kulturi, urednici, novinari, producenti i ostali koji rade u i sa medijima.

Najčešća pitanja i odgovore, kao i prijavni formular naći ćete u daljem tekstu:

 Kako?

“Srbija na vezi” je program kojim se povezuju stručnjaci iz dijaspore i mladi profesionalci na početku karijere iz Srbije (postdiplomci, mladi istraživači i profesionalci sa manje od 5 godina iskustva).  Mentorski rad se odvija 1-na-1 ili 2-na-1, putem audio/video konferencija i/ili mejla, zavisno od dogovora svakog mentorskog para i prirode posla. 

Mentori  polaznicima prenose najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljaju im problemske zadatke, savetuju ih po pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te vode kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju.

Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko.

Ucestalost?

Mentorski program traje 6 meseci. Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na dva meseca.

Očekivani početak programa Srbija na vezi 3.0 je januar 2015. godine.

Ako želite da postanete mentor u okviru programa «Srbija na vezi» popunite prijavni formular klikom na link ispod.  Za odabir polaznika – štićenika – mentorskog programa biće sproveden konkurs. Mentori će odabrati željene kandidate. Tempo, stil i način rada će svaki mentorski par samostalno definisati prema potrebama struke i željama i mogućnostima učesnika.

Prijavite se – popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 5 minuta).

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na srbijanavezi@iserbia.rs.

Hvala pokrovitelju programa:

12 09 2012

Putujmo surfujući!

There are no tags

- Volite druženje i putovanja, često i rado putujete?

- Planirate da putujete u inostranstvo na nekoliko dana ili nedelja i potrebni su vam smeštaj i društvo?

- Želite da upoznate nove ljude i predstavite im svoj grad ili zemlju?

- Želite da razmenjujete iskustva i doživljaje sa putovanja?


Copyright © 2012-2014 iAkademija